Działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej w Łobżenicy

1 listopada 2017

Szkoła Podstawowa Specjalna wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.

Rozpoczęła swoją działalność z dniem 01 września 2015r. Jesteśmy publiczną szkołą zajmującą się kształceniem, wychowywaniem oraz rewalidacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz  z autyzmem.

Praca z dziećmi odbywa się w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, opracowane dla każdego ucznia na podstawie diagnozy i zaleceń zawartych w orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zapewniamy uczniom wszechstronny rozwój, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i możliwości. Staramy się, aby edukacja i terapia, którą obejmujemy dzieci, wyzwalała ich potencjał rozwojowy.

Od początku istnienia w szkole prowadzone są działania mające na celu integrację ze środowiskiem lokalnym. Bardzo aktywnie współpracujemy z Kołem Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Rodzina” przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Łobżenicy. Współpracujemy ponadto z Gminą Łobżenica i Wyrzysk , Gminnym Centrum Kultury, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Przedszkolem Publicznym, Szkołą Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy, Szkołą Podstawową
w Wiktorówku, Urzędem Pocztowym, Biblioteką Miejską, sklepami usługowymi.
O bezpieczeństwo dzieci dba również Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile, obdarowując uczniów odblaskowymi kamizelkami, odblaskami oraz pomocą dydaktyczną.

Ponadto działamy  jako wolontariusze w imprezach organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Gminne Centrum Kultury. Pomagaliśmy w organizacji mikołajek i wigilii dla osób niepełnosprawnych, Dniu Dziecka, festynie charytatywnym, Powiatowym Dniu Tolerancji.

Codzienny rytm pracy naszej szkoły urozmaicają różnorodne uroczystości, począwszy od Rozpoczęcia Roku Szkolnego , Dzień Tolerancji, Bal Przebierańców, Mikołajki, Wigilię Klasową, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, Dzień Książki dla Dzieci, po Zakończenie Roku Szkolnego. Organizujemy także kiermasze świąteczne, wystawy prac artystycznych oraz jednodniowe wycieczki. Dodatkowo uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z integracji sensorycznej w Sali Doświadczania Świata, mieszczącej się w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie. Ponadto organizujemy imprezy środowiskowe w celu integracji środowiska lokalnego z osobami niepełnosprawnymi. W ubiegłym roku odbyły się dwie pod hasłem : „ Uświadamiamy, nastawienia zmieniamy” oraz „ Wszyscy jesteśmy równi”  pod wspólna nazwą Dzień Sąsiada.

W naszej placówce funkcjonują cztery oddziały. Uczniowie spędzają w szkole około 7 godzin, w czasie których biorą udział w zajęciach dydaktycznych, zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia , zajęciach rewalidacyjnych oraz rehabilitacyjnych. Oprócz zajęć realizowane są liczne przedsięwzięcia i uroczystości. Duże uznanie wśród uczniów i rodziców zdobył projekt „ W krainie baśni i bajek” autorstwa naszych oligofrenopedagogów,  który zrealizowany był w ubiegłym roku szkolnym.
W ramach innowacji gościliśmy przedstawicieli Fundacji Pomocy Terapeutycznej „ Cane Pro Humano” wraz ze swoimi podopiecznymi – psami. Zaprezentowano metodę pracy z dziećmi dogoterapię. Bernardyn Kropka podbił serca nie tylko dzieci ale również dorosłych. W trosce o zdrowie dzieci odbyło się też spotkanie z dietetykiem oraz warsztaty kulinarne pod hasłem
„ Wiem co jem”.

Obejmujemy pomocą psychologiczno-pedagogiczną nie tylko uczniów , ale również rodziców naszych dzieci, w ramach której organizowane są indywidualne spotkania z pedagogiem oraz warsztaty ze specjalistami. Czterokrotnie odbyły się warsztaty dla rodziców z psychologiem na temat: „ Metody wychowania i egzekwowania konsekwencji oraz zaprezentowanie różnych form pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w nauce, wychowaniu i funkcjonowaniu w życiu codziennym” oraz „ Metody radzenia sobie z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”. W spotkaniach uczestniczyli nie tylko rodzice, ale również nauczyciele uczący w szkole podstawowej specjalnej. Bowiem tylko wspólne działania szkoły i domu rodzinnego przyniosą efekty pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

W celu zapewnienia systematycznego podnoszenia efektów kształcenia  dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych kadra pedagogiczna cały czas się doskonali i podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych konferencjach, warsztatach, kursach oraz studiach podyplomowych. Nauczycieli ukończyli następujące formy doskonalenia zawodowego:

– Wykorzystanie TIK w pracy z uczniem niepełnosprawnym

– Dziesięć palców – wpływ muzyki na twórczość dziecka

– Metoda dobrego startu – część praktyczna i teoretyczna

– Czytanie i pisanie – metody pracy

– IPET jak tworzyć i wykorzystywać w pracy z uczniem niepełnosprawnym

– Kim być dla swoich uczniów, wszyscy jesteśmy wychowawcami

– Programowanie robotów w klasach młodszych

– Logorytmika – ruch, słuch, słowo

– Promocja szkoły i placówki, konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, emisja głosu w zawodzie nauczyciela

– Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

– Socjoterapia

– Oligofrenopedagogika z komunikacja alternatywną.

– Neurologopedia kliniczna i wczesna interwencja logopedyczna.

Grono pedagogiczne uczestniczyło w dwóch szkoleniowych radach na temat Metody Krakowskiej – nauka czytania i Języka Migowego.

W pracy z dzieckiem wykorzystujemy  różnorodne metody, ich elementy, np. metodę ośrodków pracy, metodę behawioralną, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, pedagogikę zabawy, muzykoterapię, integrację sensoryczną, stymulację polisensoryczną, metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Programy Aktywności Ch. Knill’, metodę Marii Montesorii.

Budynek szkoły jest przystosowany dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo, posiadamy specjalnie wyposażone toalety oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Szkoła posiada odpowiednią bazę do realizacji swoich zadań: sale lekcyjne wyposażone we właściwe pomoce dydaktyczne, gabinety do zajęć rewalidacyjnych oraz rehabilitacyjnych, gabinet pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gabinet higienistki szkolnej, pracownię komputerową, bibliotekę szkolną, salę gimnastyczną, boisko szkolne, pomieszczenia pomocnicze i sanitarne. Dodatkowo zainstalowano wewnątrz budynku na parterze rampę dla wózków inwalidzkich.

Mariola Nosek