Egzamin zawodowy

Egzamin w Branżowej Szkole I Stopnia

Instytucjami, które przeprowadzają egzamin dla uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia są: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu lub Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. Wszystko zależy od wybranego zawodu, a także od statusu samego pracodawcy: może to być egzamin czeladniczy bądź egzamin zawodowy.

Nowość : od roku szkolnego 2021/2022 warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu czeladniczego lub zawodowego. Egzamin odbywa się na początku czerwca danego roku szkolnego przed zakończeniem roku szkolnego.

 (art. 44q ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).

Egzamin pisemny część teoretyczna – wszyscy, bez względu na wybrany zawód, zdają ten egzamin w swojej szkole. Odbywa się on w formie elektronicznej, czyli zdaje się go w pracowni komputerowej.

Egzamin praktyczny odbywać się będzie w różnych miejscach, w zależności od danego zawodu.

Aktualnie (rok 2022r.) nie ma obowiązującego spisu zawodów rzemieślniczych. W swojej szkole można się upewnić, czy zdawać się będzie egzamin czeladniczy czy zawodowy.

Egzamin czeladniczy w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu.

1.W Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu egzamin będą zdawać ci uczniowie, których zawody należą do rzemieślniczych, czyli np. cukiernik, elektromechanik, elektryk, fryzjer, kucharz, mechanik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych, murarz, piekarz, stolarz.

2. Termin egzaminu podaje Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu.

3. Nie później niż trzy miesiące przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych uczeń klasy trzeciej składa w szkole wniosek o przystąpienie do egzaminu czeladniczego.

4. Przebieg egzaminu czeladniczego (wg informacji ze strony Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej)

 1. Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego.

 2. Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej.
  Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

 3. Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

 4. Etap teoretyczny egzaminu odbywa się w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej
  w Poznaniu lub w Biurach Pełnomocnika Izby w Pile, Lesznie i Koninie albo w innych jednostkach egzaminacyjnych podczas sesji wyjazdowych.

 5. Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu wyboru. Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa,

 • dokumentacja działalności gospodarczej,

 • rysunek zawodowy,

 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

 • podstawowe zasady ochrony środowiska,

 • podstawowe przepisy prawa pracy,

 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

 1. Każdy zdający otrzymuje zestaw pytań egzaminacyjnych posiadający określony numer. Na każdy wyżej wymieniony temat udziela odpowiedzi na 7 pytań. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z  których tylko jedna jest prawidłowa.

 2. Po wystawieniu ocen z części pisemnej egzaminu rozpoczyna się część ustna, która polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia,

 • maszynoznawstwo,

 • materiałoznawstwo.

Zdający losuje zestaw pytań, następnie przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi przez około 10 minut i po zaproszeniu przez zespół egzaminacyjny do stołu komisji przystępuje do udzielenia odpowiedzi. Odpowiedziom tym przysłuchuje się cały zespół egzaminacyjny, który wspólnie ustala oceny za odpowiedzi na poszczególne pytania. Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut. Każdy zestaw pytań ustnych składa się z 3 oddzielnych zestawów obejmujących po 3 pytania z każdego tematu. Po sporządzeniu przez sekretarza protokołów z egzaminu wszyscy uczestnicy składają podpisy.
Na zakończenie egzaminu przewodniczący ogłasza wyniki egzaminu.

 1. Osoby, które zdały egzamin, otrzymują świadectwo czeladnicze. 

 2. Osoby, które nie zdały egzaminu, otrzymują zaświadczenie o niezłożeniu egzaminu, w którym zamieszczona jest informacja, z których tematów lub zadań uzyskały oceny niedostateczne. Zdający, który otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego tylko ten temat lub tematy albo to zadanie lub zadania, z których otrzymał ocenę niedostateczną.
  W celu przystąpienia do egzaminu poprawkowego kandydat powinien złożyć do Izby wymienione zaświadczenie o niezłożeniu egzaminu, wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz dowód opłaty za egzamin poprawkowy.Więcej informacji (np. wymagania do egzaminu): Wielkopolska Izba Rzemieślnicza:

https://www.irpoznan.com.pl/

Warunki zdania egzaminu czeladniczego

Ocenę końcową egzaminu ustala się na podstawie ocen wystawionych z obu etapów egzaminu.
Zdający zdał egzamin, jeżeli z etapu praktycznego i etapu teoretycznego uzyskał co najmniej oceny dostateczne.

Zdający, który otrzymał ocenę niedostateczną z części praktycznej lub tematów części pisemnej lub ustnej egzaminu ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego ten temat lub tematy (należy złożyć w wydziale kwalifikacji wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego i uiścić opłatę za egzamin poprawkowy).

Egzamin przeprowadzany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu

Charakterystyka egzaminu zawodowego (na podstawie strony OKE Poznań)

1. Egzamin zawodowy składa się:

a. z części pisemnej polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego,

b. z części praktycznej polegającej na wykonaniu zadania praktycznego.

2. Część pisemna egzaminu trwa 60 minut i jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu. Elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego udostępnia szkole, placówce lub centrum, pracodawcy lub podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej.

3. Część praktyczna egzaminu trwa 120, 150, 180, 210 lub 240 minut.

4. Czas trwania egzaminu z danej kwalifikacji jest określony w Informatorze o egzaminie zawodowym dla zawodu, w którym wyodrębniono kwalifikację.

5. Część pisemna i część praktyczna egzaminu są przeprowadzane w danej szkole, placówce, centrum kształcenia zawodowego, u danego pracodawcy lub w podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy lub w miejscu wskazanym przez ten podmiot, posiadających upoważnienie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na siedzibę danej szkoły, placówki, centrum, miejsce wskazane przez pracodawcę i miejsce prowadzenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego wskazane przez ten podmiot.

6. Za organizację i przebieg egzaminu zawodowego odpowiada: a. w danej szkole, placówce lub centrum kształcenia zawodowego (zwanym dalej centrum) – dyrektor tej szkoły, placówki lub centrum, b. w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy – osoba kierująca tym podmiotem, lub osoba przez nią wskazana, c. u danego pracodawcy – ten pracodawca, lub osoba przez niego wskazana.

Więcej informacji o egzaminie (np. wymagania do egzaminu):

https://www.oke.poznan.pl -zakładka: egzamin zawodowy PP 2019

WARUNKI ZDANIA EGZAMINU zawodowego

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, należy uzyskać:‎

z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.