Egzamin maturalny od 2023 roku

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego

Do jakich przedmiotów przystępuje się na egzaminie w 2023 roku?

W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 • dwóch egzaminów w części ustnej, tj.

1) egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)

2) egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

 • oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.

1) egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

2) egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

3) egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

4) egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym), przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

Kto otrzymuje świadectwo maturalne?

Aby otrzymać świadectwo w 2023 r., należy:‎

 1. przystąpić do wszystkich wymaganych prawem egzaminów
  z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego
  i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz
 3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego
  na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

Gdzie znaleźć przykłady zadań, jakie pojawią się na egzaminie maturalnym
z poszczególnych przedmiotów?

Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z ‎rozwiązaniami można znaleźć w:‎

 1. informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów,
  z uwzględnieniem aneksów do informatorów o egzaminie maturalnym
  w 2023 r. i 2024 r.
 • arkuszach tzw. matury próbnej organizowanej przez CKE.

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odnaleźć można wiele materiałów pomocnych w przygotowaniach do egzaminu. Są to: wspomniane wyżej informatory (wraz z aneksami, które obowiązują w roku 2023 i 2024), arkusze matury próbnej, a także: lista zadań jawnych do ustnej części egzaminu z języka polskiego, przykładowe arkusze (także nagrania –w przypadku języków obcych), przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego, zbiory materiałów do części ustnej i pisemnej, filmy, scenariusze, prezentacje.

Jakie przybory można wnieść na egzamin?

O tym, co można zabrać na egzamin mówi następujący dokument:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

Ważne: podczas pisemnego egzaminu z języka polskiego w formule 2023 nie można korzystać z żadnych słowników (w poprzednich latach była taka możliwość). Wyjątek stanowią uczniowie z Ukrainy. Jedynie dla nich istnieje możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego w wersji papierowej lub elektronicznej (język polski – język ukraiński i język ukraiński – język polski) na egzaminie z wszystkich przedmiotów z wyjątkiem egzaminów z: matematyki na poziomie podstawowym, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym. Słownik zapewnia szkoła lub uczeń.

Jak wygląda egzamin dla osób z Ukrainy?

Informacje na ten temat można znaleźć w następującym dokumencie,
w załączniku numer 30:

Źródło: materiały CKE

Informacja dla uczniów z Ukrainy    Інформація для студентів з України

Випускні іспити з 2023 року

Які предмети складаються на іспиті 2023 року?

У 2023 році він буде обов’язковим для складання випускниками:

– два іспити в усній частині, а саме

1) іспит з польської мови (без зазначення рівня)

2) іспит із сучасної іноземної мови (без зазначення рівня)

– та чотири письмові іспити, а саме

1) іспит з польської мови (на початковому рівні)

2) іспит з математики (на початковому рівні)

3) іспит з іноземної мови (на початковому рівні)

4) іспит з додаткового предмета за вибором (на поглибленому рівні), коли випускник двомовної школи або двомовного відділення зобов’язаний скласти іспит з іноземної мови на двомовному рівні.

Хто отримує атестат про повну загальну середню освіту?

Отримати сертифікат у 2023 році необхідно.

1. пройти всі передбачені законодавством обстеження

1. скласти всі передбачені законом іспити з обов’язкових предметів в усній частині, тобто польською мовою

польська мова та іноземна мова, а в письмовій частині – польська мова, математика, сучасна іноземна мова

2. отримати не менше 30% балів на іспиті з кожного обов’язкового предмета в усній та письмовій частині, та

3. скласти іспит з додаткового предмета за власним вибором на розширеному рівні у письмовій частині (прохідний бал з цього предмету не встановлюється).

Де можна знайти приклади завдань, які з’являться на бакалаврському іспиті з окремих предметів?

Приклади завдань, які можуть з’явитися в екзаменаційних білетах, разом з рішеннями можна знайти за посиланням.

1. посібники для складання іспитів на здобуття ступеня бакалавра з окремих предметів,

включаючи додатки до екзаменаційних посібників для проведення іспитів на отримання атестата зрілості у 2023 та 2024 роках.

2. приклади наборів завдань

3. робочі листи так званих іспитів, організованих CKE.

На сайті Центральної екзаменаційної комісії можна знайти багато матеріалів, які допоможуть вам підготуватися до іспиту. До них належать: вищезгадані навчальні посібники (разом з додатками, які є чинними на 2023 та 2024 роки), робочі зошити для перескладання іспитів, а також: перелік відкритих завдань для усної частини іспиту з польської мови, зразки робочих зошитів (також записів – у випадку іноземних мов), зразки записів усного іспиту з польської мови, збірники матеріалів до усної та письмової частин, фільми, сценарії та презентації.

Які матеріали я можу принести на експертизу?

Про те, що можна взяти з собою на іспит, йдеться у наступному документі:

Повідомлення директора Центральної екзаменаційної комісії від 19 серпня 2022 року про матеріали та допоміжні інструменти, які можуть бути використані учнями, що складають іспит за восьмий клас та іспит на атестат зрілості у 2023 році.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

Важливо: під час письмового іспиту з польської мови за формулою 2023 року не можна користуватися словниками (у попередні роки це було можливо). Виняток зроблено для студентів з України. Лише для них передбачена можливість використання двомовного словника в паперовому або електронному варіанті (польсько-український та українсько-польський) під час складання іспитів з усіх предметів, окрім таких іспитів: математика на початковому рівні, сучасна іноземна мова на початковому рівні та українська мова на поглибленому рівні. Словник надається навчальним закладом або учнем.

Як проходить іспит для громадян України?

Для отримання інформації див. наступний документ, Додаток № 30:

Джерело: матеріали CKE