Egzamin maturalny

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

W 2021 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do trzech egzaminów w części pisemnej. Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 1. egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 2. egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 3. egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎.

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).

W 2021 r. część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa.

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej (w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej), mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

 1. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
 2. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Osoby, które – z ww. powodów – muszą przystąpić do części ustnej egzaminu, muszą złożyć informację potwierdzającą tę konieczność. Informację należy złożyć razem z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO 2021

Na egzamin przychodzimy pół godziny przed egzaminem zabieramy ze sobą dowód osobisty oraz przybory zgodne z Komunikatem Dyrektora CKE

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie formy lub warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, to:

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 3. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 4. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza
 5. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się
 6. pozytywna opinia rady pedagogicznej w przypadku:

– uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną

-cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

Wszystkie przypadki dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego zostaną omówione indywidualnie z uczniem posiadającym orzeczenie lub stosowne dokumenty. Dysleksja nie upoważnia do wydłużonego czasu egzaminu. Ostateczny termin składania dokumentów uprawniających do otrzymania dostosowania warunków i form egzaminu mija 7 lutego 2020 r.

OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY

 1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, jest odpłatny dla:

 – absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,

– absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do tego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

„Kolejny raz” oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym / poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu jako jeden raz.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej i pisemnej, wynosi 50 zł. brutto. Opłatę wnosi się do na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w terminie do 7.02.2021.

Opłata nie podlega zwrotowi jeśli absolwent nie przystąpi do egzaminu. Dowód wpłaty absolwent składa dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjne. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi szkoły, w której składał deklarację , w terminie do 7.02.2021. Można zwrócić się do dyrektora Okręgowej Komisji egzaminacyjnej z prośbą o zwolnienie z opłat, jeżeli przedstawi się dokumentację o niskich dochodach. Wniosek o zwolnienie składa się do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów .