Ważne terminy, nabór elektroniczny

2 marca 2021

WAŻNE TERMINY

Lista dokumentów, które musisz dostarczyć:

✔ Oryginał świadectwa ukończenia szkoły (jeżeli wcześniej dostarczono kserokopię)

✔ Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli wcześniej dostarczono kserokopię)

✔ Karta zdrowia (można dostarczyć wcześniej)

✔ 2 zdjęcia (można dostarczyć wcześniej)