Szkoła Podstawowa Specjalna w naszej gminie

12 maja 2017

Szkoła Podstawowa Specjalna wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy.

Rozpoczęła swoją działalność z dniem 01 września 2015 r. Jesteśmy publiczną szkołą zajmującą się kształceniem, wychowywaniem oraz rewalidacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem.

Praca z dziećmi odbywa się w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne, opracowane dla każdego ucznia na podstawie diagnozy i zaleceń zawartych w orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zapewniamy uczniom wszechstronny rozwój, uwzględniając ich indywidualne potrzeby i możliwości. Staramy się, aby edukacja i terapia, którą obejmujemy dzieci, wyzwalała ich potencjach rozwojowy.

Od początku istnienia w szkole prowadzone są działania mające na celu integrację ze środowiskiem lokalnym m.in. Burmistrzem Łobżenicy – p. Piotrem Łososiem, Radną Powiatu – p. Zdzisławą Bosak, Szkołą Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy, Urzędem Pocztowym, Biblioteką miejską, sklepami usługowymi. O bezpieczeństwo dzieci dba również Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile, obdarowując uczniów odblaskowymi kamizelkami, odblaskami oraz pomocą dydaktyczną. Codzienny rytm pracy naszej szkoły urozmaicają różnorodne uroczystości, począwszy od Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2015/16, Dzień Tolerancji, Bal Przebierańców, Mikołajki, Wigilię Klasową, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Książki dla Dzieci, po Zakończenie Roku Szkolnego. Organizujemy także kiermasze świąteczne, wystawy prac artystycznych oraz jednodniowe wycieczki. Dodatkowo uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach w Sali Doświadczania Świata, mieszczącej się
w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie.

W naszej placówce funkcjonują dwa oddziały. Uczniowie spędzają w szkole około 7 godzin, w czasie których biorą udział w zajęciach dydaktycznych, zajęciach rewalidacyjnych oraz rehabilitacyjnych. Obejmujemy pomocą psychologiczno-pedagogiczną rodziców naszych uczniów, w ramach której organizowane są indywidualne spotkania z pedagogiem oraz warsztaty ze specjalistami. Budynek szkoły jest przystosowany dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo, posiadamy specjalnie wyposażone toalety oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Szkoła posiada odpowiednią bazę do realizacji swoich zadań: sale lekcyjne wyposażone we właściwe pomoce dydaktyczne, gabinety do zajęć rewalidacyjnych oraz rehabilitacyjnych, gabinet pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gabinet higienistki szkolnej, pracownię komputerową, bibliotekę szkolną, salę gimnastyczną, boisko szkolne, pomieszczenia pomocnicze i sanitarne.

W skład merytorycznej kadry szkoły wchodzą pedagodzy specjalni, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, rehabilitanci oraz oligofrenopedagodzy, pomoc nauczyciela. Nasi pracownicy to osoby wysoko wykwalifikowane, posiadające bogate doświadczenie zawodowe, które dzielą się swoim dorobkiem, włączając młodych nauczycieli we własne zespoły. Wspólnie poszukujemy nowych, oraz tych sprawdzonych metod, form oraz sposobów pracy. Staramy się wykorzystywać różnorodne metody, ich elementy,, np. metodę ośrodków pracy, metodę behawioralną, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, pedagogikę zabawy, muzykoterapię, integrację sensoryczną, stymulację polisensoryczną, metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Programy Aktywności Ch. Knill’, metodę Marii Montesorii.