Przyjazna szkoła

21 lutego 2008

Dnia 21 lutego 2008 roku grupa uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łobżenicy w ramach realizowanego projektu ,,Przyjazna Szkoła’’ spotkała się z właścicielami, a zarazem redaktorami złotowskiej gazety ,,Aktualności Lokalne’’ – Angeliką i Mariuszem Leszczyńskimi.

KRÓTKO O PROJEKCIE

„Przyjazna Szkoła” jest największym i jedynym ogólnopolskim projektem edukacyjnym w 2007 roku, realizowanym ze środków MEN oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” w Mysłowicach. Od października 2007 r. do kwietnia 2008r. realizowany jest w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Łobżenicy projekt ogólnopolski pn. „Przyjazna Szkoła”. Do Stowarzyszenia Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom wpłynęło 2300 wniosków ze szkół całego kraju, z których zostało wybranych 315 najlepszych zgłoszeń. Szkoły weryfikowano na podstawie wniosków opisujących dotychczasową działalność, aktywność i zaangażowanie oraz doświadczenia placówki w realizacji projektów i kwalifikacje kadry zgłoszonej do pracy w projekcie.

Projekt w naszej szkole ma tytuł „Klub dziennikarski jako sposób na poznanie środowiska lokalnego – „Łobżenica – wczoraj, dziś, jutro”. Autorem projektu, jego koordynatorem lokalnym i nauczycielem pracującym z młodzieżą jest Danuta Buryta-Arndt, a drugim nauczycielem- informatyk Dariusz Jachołkowski. Udział w projekcie umożliwia młodzieży wyrównywanie szans edukacyjnych, jednocześnie motywując ją do kontynuowania nauki, wyboru dalszej edukacji i ścieżki zawodowej, uczestniczenie w kursach komputerowych przez Internet, kontakt z młodzieżą z całej Polski, a przede wszystkim poznawanie lokalnego środowiska i przybliżenie do niego szkoły oraz pokazanie placówki jako miejsca integracji społecznej. Działania w projekcie umożliwiają młodzieży zdobywanie dodatkowej wiedzy, pobudzają aspiracje edukacyjne i zainteresowania, wykorzystują i zagospodarowują wolny czas, rozwijają umiejętności kluczowe.

Beneficjentami projektu w Polsce są: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne (kadra, uczniowie, instytucje) społeczności lokalne (komitety rodzicielskie, organizacje pozarządowe).Projekt zakłada wdrożenie 302 projektów rozwojowych dla szkół (po jednej szkole na powiat), uwzględniając ich indywidualną lokalną specyfikę.

W czasie pracy nad projektem wykorzystywany jest e-learning jako narzędzie uzupełniające prowadzone zajęcia pozalekcyjne. To nowoczesne narzędzie zapełnia lukę kompetencyjną w procesach dydaktycznych i umożliwia młodzieży uczestniczenie w interesujących cyklach szkoleń. Szkoła w ramach projektu rozwojowego organizuje zajęcia obejmujące poznawanie organizacji pozarządowych, firm i instytucji funkcjonujących na danym terenie, angażuje do udziału w zajęciach uczniów wykazujących problemy w nauce, jak i uczniów zdolnych, zachęca wszystkich uczniów, a szczególnie średnich i wybitnych do zakładania wirtualnych kół zainteresowań, tworzy mapę aktywności podmiotów funkcjonujących na danym terenie, opracowuje projekt na dowolny temat i składa wniosek lub pozyskuje sponsora. Uczestnicy tworzą pracę artystyczną (film, fotografia) dokumentującą pracę w projekcie rozwojowym. Zarówno na etapie przygotowywania, jak i wdrażania programu, prowadzone jest wsparcie doradcze dla nauczycieli.