Instrukcja rejestracji w naborze elektronicznym

14 czerwca 2020

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

I ETAP – wybór oddziałów i szkół od 15 czerwca do 10 lipca (do godz. 15.00)

Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wejść na stronę https://pila.edu.com.pl/kandydat i podać swój numer PESEL,  następnie uzupełnić dane wymagane w poszczególnych krokach rejestracji.

1. W kroku pierwszym należy uzupełnić dane osobowe kandydata, zwracając szczególną uwagę na sekcję dane dodatkowe, ponieważ w przypadku zaznaczenia jakiejś opcji konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego spełnianie kryterium.

2. W kroku drugim należy uzupełnić dane rodziców, zwracając szczególną uwagę na wprowadzenie danych kontaktowych rodzica.

3. W kroku trzecim należy wybrać typ szkoły (Liceum Ogólnokształcące lub Branżowa Szkoła I Stopnia) i oddział (humanistyczny, biologiczno-chemiczny bądź wielozawodowy), do którego kandydat chce ubiegać się o przyjęcie.

4. W kroku czwartym można wydrukować wniosek, który należy potem dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru.

II ETAP – składanie podań wraz z dokumentami do wybranej szkoły do dnia 10 lipca (do godz. 15.00). Kandydat składa świadectwo do szkoły do której chce uczęszczać.

Kandydat dostarcza wniosek tylko do szkoły pierwszego wyboru – pierwszej z listy preferencji. W szkole wniosek zostanie zweryfikowane pod względem zgodności z danymi w systemie.

III ETAP – Uzupełnienie wniosku o  świadectwo od 26 czerwca do 10 lipca (do godz. 15.00)

Kandydaci wpisują w systemie naboru swoje oceny i osiągnięcia (konkursy). Następnie dostarczają świadectwo ukończenia szkoły do szkoły do której chcą uczęszczać.

IV ETAP – Uzupełnienie wniosku o kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 31 lipca do 4 sierpnia (do godz. 15.00)

Kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

V ETAP – Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 12 sierpnia

VI ETAP – potwierdzanie woli podjęcia nauki od 13 do 18 sierpnia (do godz. 15.00)

Potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki następuje poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do sekretariatu szkoły, a w przypadku wyboru Branżowej Szkoły I Stopnia – także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

19 sierpnia nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły.

Szczegółowa instrukcja „krok po kroku” wkrótce.